ഇന്ത്യയിലെ  5  മികച്ച 110 സിസി സ്കൂട്ടറുകൾ

May 06, 2023

WebDesk

Hero Xoom 110 വില: 69,099 രൂപ മുതൽ 77,199 രൂപ വരെ

ഹോണ്ട Activa 6G വില: 75,347 രൂപ മുതൽ 81,348 രൂപ വരെ

TVS Jupiter 110 വില: 72,190 രൂപ മുതൽ 88,498 രൂപ വരെ

ഹീറോ പ്ലെഷർ പ്ലസ് വില: 69,638 രൂപ മുതൽ 78,538 രൂപ വരെ

ഹോണ്ട ഡിയോ വില: 68,625 രൂപ മുതൽ 72,626 രൂപ വരെ