മാരുതി സുസുക്കി കാറുകൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുമായി കമ്പനി, കിഴിവ്  59,000  രൂപ വരെ

May 08, 2023

WebDesk

Alto 800, Alto K10, Swift, WagonR, Dzire, Eeco, S-Presso തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്കാണ് മാരുതി സുസുക്കി കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് 

മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ 800/ ആൾട്ടോ കെ10 - രൂപ വരെ കിഴിവ്. 59,000

മാരുതി സുസുക്കി എസ്-പ്രസ്സോ - രൂപ വരെ കിഴിവ്. 49,000

മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺആർ - രൂപ വരെ കിഴിവ്. 54,000

മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് - രൂപ വരെ കിഴിവ്. 54,000

മാരുതി സുസുക്കി സെലേരിയോ - രൂപ വരെ കിഴിവ്. 54,000

മാരുതി സുസുക്കി ഡിസയർ - രൂപ വരെ കിഴിവ്. 10,000