ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ റെയിൽ-റോഡ് പാലമാണ് ബോഗിബീൽ

May 02, 2023

WebDesk

4,940 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

ബോഗിബീൽ പാലം പൂർണ്ണമായും വെൽഡിഡ് സ്റ്റീൽ പാലമാണ്

ഈ പാലം 2018 ഡിസംബർ 25 ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു

5,900 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്

ബോഗിബീൽ പാലത്തിന് ഏകദേശം 120 വർഷത്തെ സേവനകാലമുണ്ട്

ബോഗിബീൽ പാലം ഡൽഹി-ദിബ്രുഗഢ് തമ്മിലുള്ള യാത്രാ സമയം 03:34 മണിക്കൂറാക്കി കുറയ്ക്കുന്നു