ഒരു വ്യക്തി ബോധമനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെന്തും, സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണപ്പെടും

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ഇത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്‌ ആണ്. ഈ വെബ് സ്റ്റോറി യഥാർത്ഥത്തിൽ www.indianexpress.comൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

ഒരാൾ ഒരേ സ്വപ്‌നം ആവർത്തിച്ച് കാണുമ്പോൾ, അത് അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു

സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഫ്രോയിഡിയൻ സ്വപ്ന സിദ്ധാന്തം ഒരു ജനപ്രിയ ഘടകമാണെന്ന് സ്ലീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ

ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയേക്കാം

ആവർത്തിച്ച് ഓരേ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം

ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയോ ഉത്കണ്ഠയുടെയോ അടയാളമായിരിക്കാം

മുതിർന്നവരിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ദരിദ്രമായ മാനസിക ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഗവേഷണങ്ങൾ

പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാതെ നിഷ്‌ക്രിയരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്