ശ്രിയയുടെ വേറിട്ട ലുക്കുകൾ

Apr 23, 2023

Lifestyle Desk

വൈറ്റ് സാരിയിൽ ശ്രിയ

Photo: Shriya Saran/ Social Media

ട്രെഡീഷണൽ ബ്യൂട്ടി 

Photo: Shriya Saran/ Social Media

റോയൽ ലുക്കിൽ ശ്രിയ

Photo: Shriya Saran/ Social Media

രാജ്ഞിയെ പോലെ തിളങ്ങി

Photo: Shriya Saran/ Social Media

സാരി നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന താരം കൂടിയാണ് ശ്രിയ

Photo: Shriya Saran/ Social Media

എലഗന്റ് ലുക്കിൽ ശ്രിയ

Photo: Shriya Saran/ Social Media

അടുത്ത വെബ് സ്റ്റോറിക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക