ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ജീരക വെള്ളം കുടിക്കാം

May 02, 2023

WebDesk

ഗർഭകാലത്ത് ജീരക വെള്ളം മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് സുരക്ഷിതമാണ്

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അവസാന ആഴ്ചകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ അകറ്റാൻ ജീരക വെള്ളം സഹായിക്കുന്നു

ജീരക വെള്ളം അതിന്റെ സ്വാഭാവിക പോഷകഗുണങ്ങൾ കാരണം മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വയറു വീക്കവും വായുവുമെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു

ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതും പ്രതിരോധശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും സഹായിക്കുന്നു

ഗർഭകാലത്ത് മിതമായ അളവിൽ ജീരക വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്