ആരോഗ്യ  ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വാങ്ങുമ്പോള്‍  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട  കാര്യങ്ങള്‍

5

Apr 24, 2023

WebDesk

ഏതു തരം പ്ലാനാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന്  അറിയുക

1

പ്ലാനുകളില്‍ ഉപ-പരിധികളുണ്ടോ എന്ന് അറിയുക

2

നിലവിലുള്ള  രോഗങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുക

3

കോ-പേയ്മെന്റുകള്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് മനസിലാക്കുക

4

പരിരക്ഷാ തുക തീരുമാനിക്കുക

5