വാസ്‌ലിന്‍റെഉപയോഗങ്ങൾ

Mar 03, 2023

Lifestyle Desk

കണ്ണിനു താഴെയുള്ള   ചുളിവുകൾക്ക്  

മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ

വരണ്ടകൺപോളയ്ക്ക്

ചുണ്ടുകളുടെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താം 

വരണ്ട ചർമ്മത്തിന്

ഡയപ്പർ റാഷ് അകറ്റാം

വിണ്ടുകീറിയ പാദങ്ങൾക്ക്