സ്ലിറ്റ് പാവാടയുംഡീപ് നെക്ക് ടോപ്പും;  ഗ്ലാമറസായി സോനാക്ഷി

Mar 18, 2023

Lifestyle Desk

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram

Photo: Sonakshi Sinha/Instagram