ഫ്ളോറൽ സാരിയിൽ തിളങ്ങി പൂർണിമ

Photo: Poornima Indrajith/Instagram

Mar 21, 2023

Entertainment Desk

Photo: Poornima Indrajith/Instagram

കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ് മിഷന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു പൂർണിമ

Photo: Poornima Indrajith/Instagram

Photo: Poornima Indrajith/Instagram

Photo: Poornima Indrajith/Instagram

Photo: Poornima Indrajith/Instagram

Photo: Poornima Indrajith/Instagram

അടുത്ത വെബ് സ്റ്റോറി കാണാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക