സൂപ്പർ ഗ്ലാം ലുക്കിൽപ്രിയങ്ക 

Apr 05, 2023

Entertainment Desk

സിറ്റാഡൽ പ്രമോഷനിൽ പ്രിയങ്ക 

(ഫോട്ടോ: jerryxmimi/Instagram)

സിറ്റാഡലിന്റെ ആദ്യ പ്രീമിയർ മുംബൈയിൽ നടന്നു

(ഫോട്ടോ: jerryxmimi/Instagram)

പ്രിയങ്കയ്‌ക്കൊപ്പം സഹതാരം റിച്ചാർഡ് മാഡൻ

(ഫോട്ടോ: jerryxmimi/Instagram)

(ഫോട്ടോ: jerryxmimi/Instagram)

റിച്ചാർഡ് മാഡനൊപ്പംപ്രിയങ്ക

പ്രമോഷനിടെ പ്രിയങ്ക 

(ഫോട്ടോ: jerryxmimi/Instagram)

സിറ്റാഡൽ പ്രമോഷനിൽപ്രിയങ്ക 

(ഫോട്ടോ: jerryxmimi/Instagram)

പ്രമോഷനിടെ പ്രിയങ്ക

(ഫോട്ടോ: jerryxmimi/Instagram)