ഇനി വാട്‌‌സ്ആപ്പിൽ സ്റ്റിക്കറുകളും

ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഐഒഎസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പുതിയ സ്റ്റിക്കറുകൾ ലഭ്യമാണ്