പോൺ വെബ്സൈറ്റുകൾ ജിയോ നിരോധിച്ചു? നിരാശരായി ഉപഭോക്താക്കൾ

Reliance Jio Block 827 Porn Website: അശ്ലീല ഉളളടക്കമുളള വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്