‘ചതിയൻ’ എന്ന് ആരാധകർ, ഒന്നും മിണ്ടാതെ വികാരാധീനനായി നടന്നകന്ന് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്- വീഡിയോ

സ്മിത്തിനെ കണ്ടയുടൻ അവരെല്ലാം ചതിയൻ ചതിയൻ എന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുകയായിരുന്നു