‘ഇളയദളപതി’യില്‍ നിന്നും ‘തലൈവരി’ലേക്ക്: സ്റ്റാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിത വഴികള്‍

ഡി എം കെ യുടെ അധ്യക്ഷപദവിയിലെത്തുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയവഴികളും സ്റ്റാലിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും