കൽബർഗിയെ വധിച്ചതും ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ വധിച്ചതും ഒരേ തോക്കുപയോഗിച്ച്

7.65 എംഎം നാടൻ പിസ്റ്റളാണ് അക്രമി ആയുധമാക്കിയത്.