ഹാവിയര്‍ മസ്‍‌കരാനോ: തെന്നിയൊഴുകുന്ന അര്‍ജന്‍റീനിയന്‍ കാവ്യം

ആരോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരി, “സ്ലൈഡ് ടാക്ലിങ്ങ് ഒരു ചിത്രകലയോ, ശില്പകലയോ ആയി കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അതിലെ പിക്കാസോയാണ് നിങ്ങള്‍”. പ്രിയപ്പെട്ട മസ്‍‌കരാനോ, നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോളിങ് സൗന്ദര്യം റഷ്യയേയും ലോകത്തേയും ത്രസിപ്പിക്കട്ടെ, ഈ കപ്പ്‌ നിങ്ങളുടെതാണ് !