മൈലാഞ്ചിചോപ്പുളള ആ പെരുനാൾ തലേന്ന്

കുട്ടിക്കാലത്തെ പെരുനാൾ ഓർമ്മകളുടെ മണവും രുചിയും ഭാവനയും കവിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ കെ പി റഷീദ് എഴുതുന്നു