750 കിലോ ഉളളിക്ക് കിട്ടിയത് 1064 രൂപ; പണം മോദിക്ക് അയച്ച് കർഷക പ്രതിഷേധം

നാല് മാസത്തെ അധ്വാനത്തിന് കർഷകന് കിട്ടിയത് വെറും 1064 രൂപ