തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 30 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ കെഎസ്ആര്‍ടിസി കൂടുതല്‍ അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തും. അവധിക്കാലത്ത് മലയാളികൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് സർവീസുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുളളത്. അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കേറുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് കെഎസ്ആർടിസി കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുളളത്. ബെംഗളൂരു, മൈസൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുളളവർക്ക് ഇത് സഹായകമാകുമെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ

കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൈസൂര്‍, ബെംഗളുരൂ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചും സര്‍വീസുണ്ടാവും. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനില്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ സൗകര്യമുണ്ടാവും. പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ, തലശേരി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ബെംഗളുരൂവിലേയ്ക്കും തിരികെയുമുളള​  അധിക സർവീസുകളാണ്  കെഎസ്ആർടിസി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുളളത്.  മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, ഇരിട്ടി, ചെറുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വഴിയാകും സർവീസുകൾ നടത്തുക.

ഓഗസ്റ്റ് 30 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നുവരെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകളുടെ സമയം, സ്ഥലം, ബസ്, വഴി എന്ന ക്രമത്തില്‍

1. 23.25 ബെംഗളുരൂ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി
2. 21.35 ബെംഗളുരൂ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
3. 21.45 ബെംഗളുരൂ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
4. 23.50 ബെംഗളുരൂ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി
5. 19.00 ബെംഗളുരൂ – തൃശൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
6. 18.15 ബെംഗളുരൂ – എറണാകുളം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
7. 22.00 ബെംഗളുരൂ – കണ്ണൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) ഇരിട്ടി, കൂത്തുപറമ്പ്
8. 21.15 ബെംഗളുരൂ – പയ്യന്നൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) കുട്ടപുഴ, കണ്ണൂര്‍
9. 22.15 ബാംഗ്ലൂര്‍പയ്യന്നൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) ചെറുപുഴ
10. 22.46 ബെംഗളുരൂ – കണ്ണൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്) ഇരിട്ടി, കൂട്ടുപുഴ
11. 20.20 ബെംഗളുരൂ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
12. 21.25 ബെംഗളുരൂ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
13. 23.55 ബെംഗളുരൂ -സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി (സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്) മൈസൂര്‍
14 19.15 ബെംഗളുരൂ -തൃശൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
15 18.00 ബെംഗളുരൂ -എറണാകുളം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
16. 19.30 ബെംഗളുരൂ -കോട്ടയം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
17. 21.46 ബെംഗളുരൂ – കണ്ണൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍
18. 22.20 ബെംഗളുരൂ -തലശ്ശേരി (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍

സെപ്റ്റംബർ നാല്, അഞ്ച്, ഒമ്പത്, 11 തീയതികളില്‍ ബെംഗളൂരിലേയ്ക്കുള്ള സര്‍വീസുകളുടെ സമയം, സ്ഥലം, ബസ്, വഴി എന്ന ക്രമത്തില്‍ :

1. 19.45 കോഴിക്കോട് – ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
2. 20.15 കോഴിക്കോട്- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
3. 19.20 തൃശൂര്‍- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
4. 18.20 എറണാകുളം- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
5. 20.30 പയ്യന്നൂര്‍- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) കണ്ണൂര്‍
6. 20.45 കോഴിക്കോട്- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
7. 21.00 കോഴിക്കോട്ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
8. 20.30 കണ്ണൂര്‍- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) കൂത്തുപറമ്പ്, ഇരിട്ടി
9. 20.35 തലശ്ശേരി- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) കൂത്തുപറമ്പ്, ഇരിട്ടി
10. 20.30 കോഴിക്കോട്- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
11. 21.30 കോഴിക്കോട്- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
12. 19.15 തൃശൂർ- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
13. 17.30 എറണാകുളം- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
14. 17.00 കോട്ടയം- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മാനന്തവാടി, കുട്ട
15 20.00 കണ്ണൂര്‍- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍
16 22.15 പയ്യന്നൂര്‍- ബെംഗളുരൂ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) ചെറുപുഴ

യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കനുസരിച്ച് ബെംഗളൂരിൽ​ നിന്നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി നടത്തുന്ന ബെംഗളൂരൂ, കൊല്ലൂര്‍, മൂകാംബിക, നാഗര്‍കോവില്‍ തെങ്കാശി, കോയമ്പത്തൂര്‍, മംഗലാപുരം, കന്യാകുമാരി, മൈസൂര്‍, മധുര, പളനി, വേളാങ്കണ്ണി, ഊട്ടി എന്നീ സര്‍വീസുകള്‍ മുടക്കമില്ലാതെ നടത്തുന്നതിനും ക്രമീകരണമായിട്ടുണ്ട്.

www.skrtconline.com മുഖേന ബുക്കിങ് നടത്താം.

Get all the Latest Malayalam News and Kerala News at Indian Express Malayalam. You can also catch all the Latest News in Malayalam by following us on Twitter and Facebook

.