അഭിമന്യുവിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടത്തി വട്ടവടക്കാര്‍

സിപിഎമ്മാണ് വിവാഹ ചെലവുകളെല്ലാം വഹിക്കുന്നത്