scorecardresearch
Latest News

ബുധൻ മകരം-കുംഭം രാശികളിൽ, മൂലം മുതൽ രേവതി വരെ

Mercury in Makaram Kumbham Rashi Astrological Predictions Moolam, Pooradam, Utharadam, Thiruvonam, Avittam, Chathayam, Pururuttathy, Uthrittathy, Revathi Stars 2023-മൂലം മുതൽ രേവതി വരെ, ധനുക്കൂറു മുതൽ മീനക്കൂറുവരെ ഉള്ള രാശികളിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ജനിച്ചവരെ 2023 ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 16 വരെ ബുധൻ ഏതേതെല്ലാം വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു

horoscope, Astrological Predictions, ie malayalam

Mercury in Makaram Kumbham Rashi Astrological Predictions Moolam, Pooradam, Utharadam, Thiruvonam, Avittam, Chathayam, Pururuttathy, Uthrittathy, Revathi Stars : 2023 ഫെബ്രുവരി 7 ന് (1198 മകരം 24 ന്) ബുധൻ ധനു രാശിയിൽ നിന്നും മകരം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 27 ന് ( കുംഭം 15 ന് ) കുംഭം രാശിയിലേക്കും പകരുന്നു. മാർച്ച് 16 (മീനമാസം 2 ) വരെ ബുധൻ അവിടെ തുടരുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മിത്രം, ശത്രു, സമൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരം ബന്ധമുണ്ട്. ബുധന്റെ സമനാണ് ശനി. എന്നാൽ ശനിയുടെ മിത്രമാണ് ബുധൻ. ബുധന്റെ മകരം-കുംഭം രാശികളിലെ ഫലം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം പരിഗണനയർഹിക്കുന്നു.

ബുധൻ കന്നിരാശിയിലെ ഉച്ചസ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ് തുലാം മുതൽ കുംഭം വരെയുള്ള രാശികളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ‘അവരോഹി’ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. മീനം രാശി ബുധന്റെ നീചരാശിയാണെന്നത് പ്രസ്താവ്യമാണ്. ഉച്ചത്തിൽ നിന്നും നീചത്തിലേക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിചക്രഭ്രമണത്തെ അവരോഹി അഥവാ അവരോഹണാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള സ്ഥിതി എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബുധൻ തരുന്ന ഫലത്തെ ഇക്കാര്യവും സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് എന്നതും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

എഴുത്ത്, ഗണിതം, വാക്ക്, ആശയ വിനിമയം, അരങ്ങ് സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനം, കളി, കൗശലം, എഞ്ചിനിയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വിജ്ഞാനം, അനുകരണപരത, പ്രസംഗം, വിദ്യാഭ്യാസം, അമ്മാവൻ, ബന്ധുക്കൾ, ത്വക്ക്, വളർത്ത് പക്ഷികൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ. “ബുധൻ സമം ബുദ്ധി” എന്ന ചെല്ല് ബൗദ്ധിക കാര്യങ്ങളുടെ കാരകത്വവും ബുധനുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഏതാണ്ട് ഈ വർഷം മാർച്ച് മാസം മുഴുവൻ ബുധൻ സൂര്യനുമായി അടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയാൽ മൗഢ്യം (Combust) എന്ന ദോഷത്തിലുമാണ്. ഫലനിർണയത്തിൽ ഇതും പ്രധാനമാണ്.

മൂലം മുതൽ രേവതി വരെ, ധനുക്കൂറു മുതൽ മീനക്കൂറുവരെ ഉള്ള രാശികളിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ജനിച്ചവരെ 2023 ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 16 വരെ ബുധൻ ഏതേതെല്ലാം വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇക്കാലയളവിലെ പ്രധാന അനുഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും എന്നീ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയം.

ധനുക്കൂറിന് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം കാൽ): ബുധൻ 2, 3 ഭാവങ്ങളിലായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. കുടുംബസൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദാമ്പത്യത്തിൽ സ്നേഹോഷ്മളതകൾ ഏറും. പണ്ഡിതോചിതമായും യുക്തിസഹമായും സംസാരിച്ച് ശ്രോതാവിന്റെ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ നേടും. സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും. കായികമത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും പാരിതോഷികങ്ങൾ ലഭിക്കാം. വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റും. പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നവർ സമയത്ത് ഉതകിയെന്ന് വരില്ല. സാഹസ കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉചിതം. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പടലപ്പിണക്കം ഭവിക്കാം. വരവിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

മകരക്കൂറിന് (ഉത്രാടം 2,3,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1,2 പാദങ്ങൾ: ബുധന്റെ സഞ്ചാരം ജന്മരാശിയിലും രണ്ടാം ഭാവത്തിലുമാണ്. ആശയക്കുഴപ്പവും കർമ്മ പരാങ്മുഖത്വവും ഉണ്ടാവും. കർത്തവ്യബോധം കുറയും. എന്നാലും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ബലത്തിൽ കാര്യവിജയം വന്നുചേരും. കൃത്യമായ വാക്കുകളിലൂടെ ആശയ വിനിമയം സാധിക്കും. മാധ്യമ രംഗം, അഭിഭാഷകവൃത്തി, അദ്ധ്യാപനം, സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്കും വചനവും കൊണ്ട് പ്രശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണ്. തൊഴിൽപരമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലെ അനൈക്യം പറഞ്ഞുതീർക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നും ധനസഹായം, വായ്പ, ചിട്ടി മുതലായവ അനുകൂലമായിത്തീർന്നേക്കാം. ആരോഗ്യപരമായി ശ്രദ്ധ വേണം.

കുംഭക്കൂറിന് (അവിട്ടം 3,4 പാദങ്ങൾ, ചതയം, പൂരുട്ടാതി 1,2,3 പാദങ്ങൾ): ബുധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിലും ജന്മരാശിയിലുമായിട്ടാണ്. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ഒരു സാധ്യതയാണ്. ബന്ധുക്കളുമായി അനൈക്യം വരാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധ പാളാൻ ഇടകാണുന്നു. വരവും ചിലവും തമ്മിൽ അനുപാതം കുറയാം. കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കൂടുമെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഉരസലുകൾ ഉണ്ടാവാം. കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ക്ലേശിച്ചേക്കും. ദിനചര്യകളുടെ താളം അലസത മൂലം തെറ്റാനിടയുണ്ട്.

മീനക്കൂറിന് ( പൂരുട്ടാതി നാലാം പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ബുധൻ 11,12 ഭാവങ്ങളിലായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ തുല്യമായി തീരുന്നതാണ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭോഗസിദ്ധി, അശനശയനസുഖം, വിദേശത്ത് നിന്നും ശുഭവാർത്താ ശ്രവണം, വിദ്വജ്ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം, തൊഴിൽ മുന്നേറ്റം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാർച്ചിൽ വീടുമാറാനോ ദീർഘ സഞ്ചാരത്തിനോ സാധ്യത കാണുന്നു. ചെലവേറും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Mercury in makaram kumbham rashi astrological predictions moolam pooradam utharadam thiruvonam avittam chathayam pururuttathy uthrittathy revathi stars

Best of Express