scorecardresearch
Latest News

വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ: ഈ 11 നാളുകാർക്ക് കടബാധ്യത കുറയും, സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പളവർധനവ്

വ്യാഴത്തിന്റെ മേടം രാശിപ്രവേശം അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക,രോഹിണി, മകയിരം,പുണർതം, പൂയം, ആയില്യം, പൂരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി, എന്നിങ്ങനെ 11 നാളുകളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ പൊതുഫലം വായിക്കാം

astrology, horoscope, ie malayalam
വ്യാഴം മേടം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു

1198 മേടം എട്ടിന്, 2023 ഏപ്രിൽ 22 ന്, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മീനം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം പൂർത്തിയാക്കി വ്യാഴം മേടം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇനി ഒരാണ്ടുകാലം വ്യാഴം മേടം രാശിയിലാവും. 2024 മേയ് മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് വ്യാഴം അടുത്ത രാശിയായ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം വാർഷികമായ ഒരു ജ്യോതിഷ പ്രതിഭാസമാണ്. ‘ശനിമാറ്റം’ പോലെ പ്രധാനവുമാണ്. ഒരു വർഷം വ്യാഴം ഒരു രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കും. മേടത്തിൽ ഒരു വർഷം, ഇടവത്തിൽ ഒരു വർഷം, മിഥുനത്തിൽ ഒരു വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ സഞ്ചാരക്രമം. അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ ചുറ്റിവരാൻ വ്യാഴത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ‘വ്യാഴവട്ടം ‘ എന്ന് ജ്യോതിഷം, സാഹിത്യം എന്നിവയിലൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

കാലപുരുഷ (Time Personified) ന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ. മേടം ശിരസ്സിനെ കുറിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സാത്വികഗ്രഹമായ, ദേവന്മാരുടെ മന്ത്രിയായ, മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായ വ്യാഴം ശിരസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുകയാൽ പൊതുവേ മനുഷ്യർക്ക് സദ്ചിന്താഗതി വളരാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങാം. അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു.

മേടം രാശി വ്യാഴത്തിന്റെ മിത്രം ആയ ചൊവ്വയുടെ ഗൃഹമാണ്, ചൊവ്വയുടെ സ്വക്ഷേത്രമാണ്. മിത്രഗൃഹത്തിലെ വ്യാഴം മുദിതനായിരിക്കും. സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്ന ഗ്രഹം ലോകത്തെ മുഴുവൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ?

എന്നാൽ ഈ വർഷം തുലാം / ഒക്ടോബർ മാസംവരെ രാഹുവും അപ്രദക്ഷിണഗതി (Anti Clockwise ) ആയി മേടം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടതയ്ക്ക് കുറഞ്ഞൊരു മങ്ങൽ വരാനിടയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര നേട്ടങ്ങൾ നൽകാൻ വ്യാഴത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. ഗുരു- രാഹു യോഗത്താൽ ദുർഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. എന്നാൽ രാഹുവിന്റെ മേടം രാശിസ്ഥിതി മൂലം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വ്യാഴം രാഹുവിനൊപ്പം ചേരുന്നതോടെ ആശ്വാസമാകും. രാഹുവിന്റെ കളങ്കങ്ങളും പാരുഷ്യങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ വിമലീകൃത (purgation) മാകാം.

‘ഗുരു’ എന്ന പേരിലെ ആദ്യാക്ഷരമായ ‘ഗു’ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹനിലയിൽ വ്യാഴത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ജീവൻ, ബൃഹസ്പതി, ദേവമന്ത്രി, സുരാചാര്യൻ തുടങ്ങിയ വ്യാഴത്തിന്റെ പേരുകൾ പ്രശസ്തങ്ങളാണ്. ധനം, സന്താനം, പ്രതിഭാവിലാസം, ബുദ്ധി, വിവേകം, വാക്ക്, സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ കാരകഗ്രഹം / Authority വ്യാഴം ആണ്. പൊതുവേ ഗ്രഹനിലയിൽ വ്യാഴത്തിന് ബലമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ശ്രേയസ്സ് നിറഞ്ഞതാവും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

വ്യാഴത്തിന്റെ മേടം രാശിപ്രവേശം അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം, പുണർതം, പൂയം, ആയില്യം, പൂരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി, എന്നിങ്ങനെ 11 നാളുകളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ജ്യോതിഷപ്രകാരമുള്ള ഈ വർഷത്തെ പൊതുവായ ഫലങ്ങൾ വായിക്കാം.

മേടക്കൂർ (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ഒന്നാം പാദം): ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. ധാരാളം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തും. കർമ്മരംഗത്തും കുടുംബത്തിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമവും സുതാര്യവുമായിത്തീരുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങളുടെ ശ്രേയസ്സിനായി ഉചിതനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹം നടക്കാം. പൊതുവേ ധനക്ലേശം കുറയുന്നതാണ്. പാഴ്‌ചെലവുകൾ, അനാവശ്യയാത്രകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനാവും. തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പളവർദ്ധനവ് എന്നിവ സഫലമാകും. ഭാഗ്യഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴം നോക്കുകയാൽ ഭാഗ്യപുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ്. തടസ്സങ്ങൾ അകലും. ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യപരമായി കൂടുതൽ കരുതൽ വേണം.

ഇടവക്കൂർ (കാർത്തിക മുക്കാൽ, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി): പന്ത്രണ്ടാം വ്യാഴത്തിന്റെ കാലമാണ്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ലക്ഷ്യബോധവും നിരന്തര പരിശ്രമവും ആവശ്യമായി വരും. ഗൃഹനവീകരണം, പുതുവാഹന ലബ്ധി എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാതാവിന് രോഗം നീങ്ങി ആരോഗ്യസൗഖ്യം വന്നുചേരുന്നതാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനൈക്യം അകലും. കടം കുറയ്ക്കാനാവും. വരുമാനം ഉയരുമെങ്കിലും ചെലവുകളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നല്ലകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവും കൂട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അനാവശ്യയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂട്ടുകാരുടെ സഹായം ആശ്വാസം നൽകും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ തെല്ലും അലംഭാവമരുത്.

കർക്കടകക്കൂർ (പുണർതം നാലാം പാദം, പൂയം, ആയില്യം): സവിശേഷശ്രദ്ധ വേണ്ടത് കർമ്മരംഗത്തിലാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും വ്യാപാരികളായാലും ലക്ഷ്യഭ്രഷ്ടരാവാതെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. നിലവിലെ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയതിനായി ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുണകരമാവില്ല. കഠിനാധ്വാനം നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവത്തിലെത്തിക്കും. സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുമതികളും വൈകിയേക്കാം. വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാൽ ധനസ്ഥിതി മോശമാവില്ല. നാലിലെ വ്യാഴദൃഷ്ടി സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കും കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്കും വഴിതെളിക്കാം. പുതുവാഹനലബ്ധി, ഗൃഹനവീകരണം എന്നിവ സാധ്യതകളാണ്. ശത്രുക്കളെ അതിജീവിക്കാനാവും. കടക്കെണിയിൽ നിന്നും ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ചികിൽസാഭേദം കൊണ്ട് ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്.

മീനക്കൂർ (പൂരുട്ടാതി നാലാം പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): രണ്ടാമെടത്തിലെ വ്യാഴസ്ഥിതിയാൽ ധനോന്നതി, വിദ്യാവിജയം, കുടുംബസൗഖ്യം, വാഗ്‌വൈഭവം എന്നിവ ചില സാധ്യതകളാണ്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റും. സമൂഹമധ്യത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടും. കലാപ്രവർത്തനം പൂർവ്വാധികം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവും. ശത്രുക്കളുടെ വലയം ഭേദിച്ച് പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. രോഗാരിഷ്ടകൾ ലഘൂകൃതമാവും. കടബാധ്യത കുറഞ്ഞുതുടങ്ങും. കാര്യതടസ്സം നീങ്ങി പുതിയ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാഹചര്യം വന്നേക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുള്ള പദവികൾ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് സ്വമേഖലകളിലെ മത്സരങ്ങളെ മറികടക്കാനാവും. പഠനത്തിനോ തൊഴിലിനോ അന്യദേശങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെ കരുതേണ്ടതുണ്ട്.

Stay updated with the latest news headlines and all the latest Horoscope news download Indian Express Malayalam App.

Web Title: Jupiter transit to aries 11 stars people astrology predictions