നാൻ പെറ്റ മകൻ; അഭിമന്യുവിന്റെ ജീവിതം അഭ്രപാളിയിലേക്ക്

നവംബറിൽ ചിത്രം പുറത്തിറക്കാനാണ് തീരുമാനം