ഭൂമിയിലെ വെളിച്ചങ്ങൾ

ഇന്ന് മിന്നാമിനുങ്ങുകളും പച്ചക്കുതിരയും എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരായത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഥ

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്തോറും നമ്മള്‍ കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിസ്താരം കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോ നമുക്ക് കഥ പറച്ചിലും കേള്‍ക്കലും കഥയുള്ളവരായിത്തീരലും തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോള്‍ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരേ തുള്ളിച്ചാടി ഓടിയോടി വരിക കഥകളിലേയ്ക്ക്…

ഇക്കഥകള്‍ വായിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓഡിയോ ഉള്ളതിനാല്‍ കേള്‍പ്പിച്ചും കൊടുക്കാം. പൊട്ടും പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാവാം.

അപ്പോള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടുകാരും വാ, നമുക്ക് കഥച്ചെപ്പു തുറക്കാം.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

ഭൂമിയിലെ വെളിച്ചങ്ങൾ

മിന്നാമിന്നിയ്ക്ക് പറന്നു പറന്നു മടുത്തു.

എത്ര നേരമായി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മിന്നിമിന്നിക്കൊണ്ട് പറക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്?  ഒരു കൂട്ടുകാരെപ്പോലും കാണുന്നുമില്ല അടുത്തെങ്ങും. എവിടെപ്പോയിക്കാണും അവരൊക്കെ, അവരുടെ ഞെക്കുവിളക്കും തെളിച്ചു കൊണ്ട്?

‘വൈകിട്ട് എഴുമണിയ്ക്ക് പുല്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ പറന്നുകളിയ്ക്കന്‍ വരാമേ’ എന്നു പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ്, തലേദിവസം അവര്‍ പറക്കലും വിളക്കു തെളിക്കലും നിര്‍ത്തി, അവരവരുടെ വീടുകളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോയത്.

ചെലപ്പോ വല്ല ഭീകരജീവിയും വന്നാക്രമിച്ച്, അവരൊയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കിക്കാണുമോ, എന്ന് നമ്മുടെ ഈ മിന്നാമിന്നിയ്ക്ക് പേടിയായി. അതിന് വല്ലാതെ കരച്ചില് വന്നു.

അതുവഴി പറക്കുകയായിരുന്ന ഒരു പച്ചക്കുതിര അവന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ടു. അവന്‍ മിന്നാമിന്നിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പറന്നുവന്നു ചോദിച്ചു ‘എന്തു പറ്റി കൂട്ടുകാരാ? എന്തിനാണ് കരയുന്നത്?’

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

മിന്നാമിന്നി അവന്റെ കാര്യെമല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കേള്‍പ്പിച്ചു.

‘സാരമില്ല, നിന്റെ കൂട്ടുകാരായ ഏതെങ്കിലും മിന്നാമിന്നി വരും വരെ ഞാനടുത്തിരിക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു പച്ചക്കുതിര. മിന്നാമിന്നിയ്ക്ക് അതോടെ അല്പം ആശ്വാസമായി.

‘നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി, എന്റെ വയലിന്‍ കച്ചേരി നടത്താം ഞാന്‍’ എന്നു പറഞ്ഞു പച്ചക്കുതിര.

അവന്‍, അവന്റെ സംഗീതം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ മിന്നാമിന്നിയ്ക്ക് ശരിയ്ക്കും സന്തോഷമായി.

Read More Stories from Priya AS Here: പ്രിയ എ എസ് എഴുതിയ കഥകള്‍ വായിക്കാം

അവന്‍ പച്ചക്കുതിരയുടെ കൈയില്‍ പിടിച്ചു നൃത്തം ചെയ്തു രസിയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, മിന്നുന്ന കടല്‍ പോലെ മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം അങ്ങോട്ട് പറന്നെത്തിയത്.

holiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children

ഇതെന്ത് നക്ഷത്രക്കൂട്ടമെല്ലാം കൂടി ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് വീണതോ, എന്നു വിചാരിച്ചു പച്ചക്കുതിരയ്ക്ക് സന്തോഷം അടക്കാന്‍ വയ്യാതായി. അവന്‍ ഓരോ മിന്നാമിന്നിയുടെയും കൈ മാറിമാറി പിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്തു രസിച്ചു.

‘മഴ കാരണമാണ് തങ്ങളെത്താന്‍ വൈകിയത്’ എന്ന് മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു. അവരുടെ മേല്‍ വീണ വെള്ളത്തുള്ളികള്‍, മിന്നാമിന്നി വെളിച്ചത്തില് തിളങ്ങുന്നത് നോക്കി പച്ചക്കുതിര കൈയടിച്ചു.

‘നിലാവെളിച്ചവും വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ മേല്‍, എന്തുരസം എല്ലാവെളിച്ചവും കൂടി’ എന്നു പറഞ്ഞു പച്ചക്കുതിര.

‘ഇനി നീ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനാണ് കേട്ടോ, ഞാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയപ്പോള്‍ നീ എനിയ്ക്ക് കൂട്ടും പാട്ടും തന്നില്ലേ, ഈ ഉപകാരം ഞാന്‍ ഒരിയ്ക്കലും മറക്കില്ല’ എന്ന പറഞ്ഞു മിന്നാമിന്നി.

‘നിന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും ഞാന്‍ നിനക്കായി വയലിന്‍ വായിക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു മറുപടിയയായി പച്ചക്കുതിര.

അന്നുമുതലാണ് പച്ചക്കുതിരകളും മിന്നാമിന്നികളും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരായത്.

 

നമ്മൾ വേനലൊഴിവിന് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ കഥ വായനയും കഥ വായിച്ചു കേൾക്കലും എന്ന് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അറിയിച്ചാൽ സന്തോഷം. നിര്‍ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം.  

ഈ കുഞ്ഞു കഥകൾക്കായി വരയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപെടുക. കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായുള്ള കഥകൾക്കായി കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിൽപ്പരം രസം മറ്റെന്തുണ്ട്?

Get the latest Malayalam news and Children news here. You can also read all the Children news by following us on Twitter, Facebook and Telegram.

Web Title: Kids holiday story priya a s children stories podcast audiobook audible bhoomiyile velichangal

Next Story
പടം വരയ്ക്കുന്ന ഹന്നholiday reading, holiday stories malayalam stories for kids, malayalam story, malayalam story 2020, latest malayalam stories 2019, moral stories in malayalam, malayalam story books, priya as malayalam stories short moral stories in malayalam, malayalam stories by famous writers, childrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for childrenchildrens stories, childrens literature, read aloud stories for children, stories for children, children stories, children stories in malayalam, priya a s, priya a s stories, childrens stories online, ബാലസാഹിത്യം, കുട്ടിക്കഥകള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍, കഥകള്‍, കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്, കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍, പ്രിയാ എ എസ്, പ്രിയ എ എസ്, പ്രിയ എ എസിന്റെ കഥകള്‍, ഐ ഇ മലയാളം, ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ മലയാളം, sound cloud, childrens stories on sound cloud, summer stories for children, bible stories for children, christmas stories for children, audible, audible for children
The moderation of comments is automated and not cleared manually by malayalam.indianexpress.com