ചിങ്ങം രാശി: സിംഹമായി കണക്കാക്കുന്ന നക്ഷത്രരാശിയാണ് ചിങ്ങം. സൂര്യന്‍ മലയാളമാസം ചിങ്ങത്തില്‍ ഈ രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ഭൂമദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശത്ത് ഈ രാശി കാണാന്‍ കഴിയും. ഏപ്രില്‍ മാസം മുഴുവനും ചിങ്ങം രാശി കാണാന്‍ കഴിയും. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം ചിങ്ങം നക്ഷത്ര രാശിയില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ചിങ്ങത്തിന്റെ തലഭാഗം ഒരു അരിവാള്‍ പോലെയാണ്. ഇതാണ് മകം നക്ഷത്രം

നക്ഷത്രങ്ങള്‍: മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാല്‍ഭാഗം